СНЦ „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле“ от 15.09.2011 стартира прием на документи за финансиране по Приоритетна ос II

14/9/2011
         На основание Решение  на УС по Протокол № 6 от 02.09.2011г. СНЦ„МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле“  от 15.09.2011 стартира прием на документи за финансиране по:
 
Стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле”
Приоритетна осII. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите
Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1.-01-01/2011  „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област”
Мярката цели да спомогне за обезпечаването необходимата за РО инфраструктура, свързана с риболова (лодкостоянки и зоните около тях), както и да подобри средата на живот като цяло с цел мотивиране на местните граждани и организации да търсят възможности за собственото си развитие на територията на РО.
Мярката е разделена на два компонента:
Компонент 1, насочен към бенефициенти от публичния сектор;
Компонент 2, насочен към бенефициенти от частния сектор и НПО.
В рамките на Компонент 1 попада и настоящата схема за БФП: „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област”
Допустими кандидати  по настоящата схема:
  • Общини
  • Публично-частни партньорства (изпълняващи дейност в обществен интерес, по смисъла на Регламент на ЕК No. 1198, Приложение 2)
Партньорипо настоящата схема могат да бъдат:
·     Общини
·     Публично-частни партньорства (изпълняващи дейност в обществен интерес, по смисъла на Регламент на ЕК No. 1198, Приложение 2).
·     Признати браншови организации или признати организации на производителите
 Размерът на финансовия ресурс по тази схема е 691 200.00 евро или 1,351,869.70 лв. като 75% се финансира от ОПРСР чрез Европейския фонд по рибарство, а останалите 25% са национално финансиране.
Интензитет на помощта:
Съгласно чл. 21, ал. 11 от Наредба No. 15 от 21 май 2010 г. за проектно предложение, което е от колективен  интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100 на  100 от одобрените и реално извършени разходи.
Минималният размерна безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 75 000 евро.
Максималният размерна безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 255 000 евро.
Допустими дейности:
·        Инвестиции в дребномащабна инфраструктура, насочена към експлоатирането на крайбрежните зони (като например създаване на зони за отдих, облагородяване на плажове, дребномащабни подобрения на пристанищната инфраструктура, свързана с риболова, въвеждане на електричество и питейна вода, както и дейности, свързани с наблюдение на околната среда и подобни интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други подобни разходи).
·        Дребномащабни инфраструктурни дейности за преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни.
·        Дребномащабна инфраструктура за подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности.
·        Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване, възстановяване и развитие на рибарски селища и рибарски махали: подобряване и възстановяване на обществените зони чрез оформяне на външни площадки, изграждане на тротоари, осветление, павиране и др.; реставрация на сгради за обществено ползване с особена архитектурна и културна стойност.
·        Инвестиции за облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди, пункт за съхранение на прясно уловената риба.
·        Инвестиции за оборудване на центрове за първа продажба на риба, за закупуване на хладилни съоръжения и хладилни превозни средства.
·        Изгражданена лодкостоянки.
·        Дейностиза информация и публичност и одит на проекта.
Продължителност на проектите и териториален обхват.
Договорите по тази схема се изпълняват за период от 14месеца. Дейностите се изпълняват на територията на МИРГ, обхващаща общините Главиница, Тутракан и Сливо поле.
Срок за кандидатстване:6 (шест) месеца от датата на публикуване на поканата
Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да намерите на уеб-страницата на МИРГ: www.gts-flag.org или в офиса на групата на адрес: гр.Тутракан, ул.Ал.Стамболийски“ 2а
За контакти: Управител: 0877507751, Координатор: 0877507752, Технически сътрудник: 0877507754
 
Този документ е изработен с финансовата подкрепа на ОПРСР, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на  Европейския съюз и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.