СНЦ – МИРГ “ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

8/9/2011
 

СНЦ – МИРГ
“ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проекти от СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013“
Изисквания спрямо външните експерти оценители:
     Минималните и специфични изисквания, към кандидатите за участие в Комисия за избор са:
1.       Да са физически лица;
2.       Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
3.       Образование – висше (бакалавър или магистър); 
4.       Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
       Област „Социални, стопански и правни науки”:
         Професионални направления:
       Право;
       Икономика;
       Администрация и управление;
       Обществени комуникации и информационни науки;
       Туризъм.
       Област „Природни науки, математика и информатика”:
Професионални направления:
       Биологически науки;
       Информатика и компютърни науки;
       Науки за земята.
       Област „Технически науки”:
Професионални направления:
       Комуникационна и компютърна техника;
       Общо инженерство;
       Енергетика;
       Биотехнологии;
       Хранителни технологии;
       Архитектура, строителство и геодезия.
       Област „Аграрни науки”:
Професионални направления:
       Растениевъдство;
       Растителна защита;
       Животновъдство;
       Ветеринарна медицина;
       Рибно стопанство и свързаните с него услуги
       Рибовъдство
       Област „Хуманитарни науки”:
Професионални направления:
       История и археология;
5.       Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години;
6.       Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо към ОПРСР;
7.       Добро познаване на ОПРСР;
8.       Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и процедури: най-малко едно участие в комисия за оценка на проект/процедура.
9.       Допълнителни изисквания:
       Добри познания относно цикъла на управление и  финансиране на проекти по ОПРСР;
       Компютърна грамотност – Word и Excel;
       Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
10.     Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
       Проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
       Интервю.
11.     Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :
11.1.  Заявление по образец;
11.2.  Автобиография на български език  по образец;
11.3.  Фотокопие от документ за завършено висше образование;
11.4.  Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит); 
11.5.  Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
11.6.  Декларация (по образец).
Забележка: Документите по т.11.3 , 11.4 и 11.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата, тел. за обратна връзка и одобрените по  документи кандидати ще бъдат поканени на интервю от 10.00 часа на 29.09. 2011 г.
Документите следва да бъдат представени в срок до  17.30 часа на 16.09. 2011 г. г., в офиса  лично, пощата или куриер на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, намиращ се  в:
гр.Тутракан  ул. Ал. Стамболийски 2 а /старата автогара/
тел. за връзка:    Иванова Е.0877 50 77 51
                                      Хасанов Б.          0877 50 77 52
                                      Осман Ю.   0877 50 77 54
 
 
Необходими документи по образец:
 
                                                                                            
  
Приложение №1
До МИРГ «Главиница – Тутракан – Сливо поле»
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР НА МИРГ, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПРСР
(2007 – 2013 г.)
Аз, долуподписаният/та……………………………………………………………., заявявам желание да участвам в обявената процедура за избор на външни оценители на проектни предложения по СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, финансирана от ОПРСР (2007 – 2013 г.).
Запознат/а съм с изискванията, посочени в обявата, и прилагам следните документи:
1.      Автобиография на български език  по образец;
2.      Фотокопие от документ за завършено висше образование;
3.      Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит); 
4.      Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
5.      Декларация (по образец).
 
дата: ………………..                 /име и фамилия/:.....................................
гр. ………………….                          /подпис/:.............................     
   
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 2
        Образец на професионална автобиография
 
 
АВТОБИОГРАФИЯ
(оценител)
1.        ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена
 
Дата на раждане
 
Място на раждане
 
Националност
 
Адрес
 
Телефон, факс
Адрес на електронна поща
 
 
2.        ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
2.1. Вид и степен на завършено висше образование
Учебно заведение
[от дата – до дата]
Образователно- квалификационна степен
Специалност
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Допълнителна квалификация
Учебно заведение
[от дата – до дата]
Курс/ Програма
Наименование
Сертификати/Удостовере-ния
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.        ГОДИНИ НА ЗАЕТОСТ КЪМ ПОСОЧЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
4.        ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Организация
Период
Длъжност
Основни дейности и отговорности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.        ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
(Поставя се оценка от 1 до 5, като 5 е най-високата степен)
Език
Писмено
Говоримо
Диплома/Сертификат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.        НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ
 
7.        КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ
 
 
8.        КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ (РЕЛЕВАНТНИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЯВАТА)
 
9.        СПЕЦИФИЧЕН ОПИТ (В БЪЛГАРИЯ ИЛИ В СТРАНИ ЧЛЕНКИ ИЛИ НЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС)
 
 
9.1.Участие в оценката на програми;
9.2.Участие в оценка на проектни предложения/заявления по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и предприсъединителните  инструменти на ЕС („ФАР”, „ИСПА”, „САПАРД”и др.);
9.3.Участие в оценка на проекти/заявления, финансирани от други донори;
9.4.Участие в разработването, прилагането и оценката на стратегически документи или други инициативи за местно развитие.
10.   ДРУГИ
 
 
 
дата: ………………..           /име и фамилия/:...........................................
гр. ………………….                                      /подпис/:.............................
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният/та…………………………………………………………………………......................................... ЕГН: ..............................., лична карта № ..................................., изд. на .................. ................. г.                от ...................................................., адрес:………………. .............................................................................................................................................................,
тел. ...........................
ДЕКЛАРИРАМ,
че:
1.      Съм пълнолетен гражданин според законодателството на страната от която произхождам;
2.      Не съм поставен/а под запрещение;
3.      Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
4.      Не съм лишен по съответен ред от правото да упражнявам конкретната професия, свързана с участието ми в оценителната комисия.
5.      Съм на разположение да извършвам оценяване на проектни предложения/заявления по мерките на СР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле” и имам готовност да се отзовавам при покана от страна на МИРГ за участие в Комисия за избор и ще оценявам възложените ми проектни предложения обективно и безпристрастно.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ..................                     Декларатор:...................................
Гр………………                                /подпис/:.............................                                                          
 
 
 
 
Приложение № 4
 
Контролен лист за административно съответствие и за допустимост
 
Документи за кандидатстване
Да
Не
Заявление за кандидатстване
 
 
Автобиография на български език  по образец
 
 
Фотокопие от документ за завършено висше образование
 
 
Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит)
 
 
Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер)
 
 
Декларация (по образец)
 
 
 
Изисквания за допустимост на кандидатите
Да
Не
Физическо лице
 
 
Висше образование – минимум бакалавърска степен;
 
 
Специалност, съгласно посочените в обявата
 
 
Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години
 
 
Най-малко едно участие в оценка на програма/и
 
 
Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти
 
 
Най-малко едно участие в разработване/прилагане/оценка на стратегически документи или други инициативи за местно развитие
 
 
Компютърна грамотност – Word и Excel