Община Тутракан обявявя процедура за избор на управител на общинска фирма”Комунални дейности”ЕООД гр.Тутракан

11/8/2011
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЯВЯВА
 
 
 
процедура чрез подбор по документи и събеседване на кандидат за управител на общинска фирма”Комунални  дейности”ЕООД гр.Тутракан.
 
Изисквания към кандидатите:
 • Кандидатът да притежава образователна степен „Бакалавър”/”Магистър” – техническо образование или  „Бакалавър”/”Магистър” – икономическо образование;
 • пет години управленски стаж,
 • компютърна грамотност.
 
Отговорности:
 • Управлява и представлява общинското дружество – еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с действащото законодателство, решенията на Общински съвет – Тутракан, учредителния акт и договор за управление;
 • Организира и контролира изпълнението на приетата програма на дружеството, както и достигане на утвърдените конкретни икономически показатели от програмата на едноличното дружество с ограничена отговорност;
 • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, разрешава отпуските, налага дисциплинарни наказания и командирова работниците и служителите на дружеството при спазване на действащото трудово законодателство;
 • Управлява финансите, като анализира и планира финансовите средства, контролира паричните средства и организира счетоводната дейност;
 • Сключва колективния трудов договор и съблюдава правилното му изпълнение;
 • Дава отчет за своята работа пред Общински съвет – Тутракан и кмета на Общината в 15 дневен срок след приключване на всяко тримесечие;
 • Осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на дружеството;
 • осигурява и контролира редовното водене и съхранение на счетоводната и търговската документация и информация на дружеството;
 • Подготвя и внася в съответния съд необходимите документи, свързани с вписването в Търговския регистър на всички обстоятелства, произтичащи от задълженията на търговеца по търговския закон;
 • други;
 
 
Необходими качества:
 • Възможност за бързо взимане на решения.
 • Познания по търговско право, както и на други закони свързани със заемания пост.
 • Работа в екип.
 
Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление- свободен текст;
 • Автобиография;
·        копие от диплома за завършено висше образование по специалността , степен – бакалавър/магистър;
 • копие от документите за придобита допълнителна квалификация, ако има такава;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
Подборът ще се извършва  на два етапа : подбор по документи  и събеседване.
 
Краен срок за подаване на документите: 25.08.2011 г. до 16.30 часа,
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31, в деловодството на Общинска администрация. Документите се подадат лично или от упълномощени лица.Всички документи се подават в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на участника, неговият адрес и за какво се подават.
На 26.08.2011 г. от 9.00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация гр.Тутракан, назначена комисия ще отвори и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените заявления със съпровождащата ги документация .
Провеждане на събеседване с допуснатите на първи етап кандидати – 29.08.2011 г. в Заседателна зала на Общинска администрация гр.Тутракан.