Покана на основание чл.30, ал.2от Изборният кодекс

25/7/2011

                          ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                   7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

                                              e-mail:obs_ tutrakan@b_trust.org
 
                                                                                               До ръководителите на :
 
                                                                               ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, 
                                                                               ПП ”ДПС”, ПП ”Атака”, „Синята
                                                                               коалиция”, ПП”НДСВ”.                  
 
                                               ПОКАНА
 
                На основание чл.30, ал.2от Изборният кодекс, Кметът на Община Тутракан Ви кани на консултации  за определяне
състава на общинска избирателна комисия на територията на Община Тутракан .
         Консултациите ще се проведат на 08.08.2011год. (понеделник) от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Тутракан.
         На срещата е необходимо да представите :
1.писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица,единен граждански номер,
длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която  ги предлага;
2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние
на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии
копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на
представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
3.пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато
в консултациите участват упълномощени лица;
4. копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното
висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК,
че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
 
 
 
                                                                       Кмет на Община Тутракан:         П/П
                                                                                                         /инж.Г.Георгиев/