Административни услуги по общинска собственост

24/7/2014
Услуга
Необходими документи
Такса
Срок

1. Удостоверение относно Извършване на обстоятелствена проверка за 1 имот

 • Документи, доказващи отношение към
  общинския имот(нотариални актове,
  скица на имота и др.) - при необходимост

10.00 лв

15.00 лв.

20.00 лв

 

14 дни

7 дни

1 ден

 

2. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

 • Документи, доказващи промяна на собствеността

безплатно

 

14 дни

3. Продажба на жилищни имоти - общинска собственост

 • Заявление по образец;
 • Декларация с приложение

Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв.

-

4. Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост

 • Заявление по образец
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв.

-

5. Учредяване право на строеж върху общински жилищни имоти

 • Заявление по образец
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв

-

6. Учредяване право на строеж върху общински нежилищни имоти

 • Заявление по образец
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв.

-

7. Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху жилищни имоти - общинска собственост

 • Искане по образец
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв

-

8. Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху нежилищни имоти - общинска собственост

 • Искане по образец
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв

-

9. Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху общинска земя с учредено право на строеж

 • Искане по образец;
 • Документ за учредено право на строеж;
 • Документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е на лице такова право;
 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
 • Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;
 • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

6.00лв.

30 дни

10.Прекратяване на съсобственост в жилищни имоти между общината и други физически и юридически лица

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица на имота по действащия регулационен план
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв

 

11.Прекратяване на съсобственост в нежилищни имоти между общината и други физически и юридически лица

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица на имота по действащия регулационен план
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет

6.00 лв

 

12.Удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

 • Искане по образец;
 • Нотариални актове;
 • Други документи, доказващи собствеността

2.00 лв

14 дни

13.Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение

 • Искане по образец;
 • Настанителна заповед;
 • Други документи - само при необходимост
  Срок за изпълнение - 30 дни от вземане на решение от Комисията по чл.18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища / НУРУЖНННОЖ/

1.00 лв

					 

14.Замяна на общински жилищни имоти с имоти - собственост на физически или юридически лица

 

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица на имота - само при необходимост
  Срок за извършване - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет
6.00 лв  
15.Замяна на общински нежилищни имоти с имоти - собственост на физически или юридически лица
 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица на имота - само при необходимост
  Срок за извършване - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет
6.00 лв  
16.Отдаване под наем на жилищни имоти - общинска собственост
 • Искане по образец;
 • Декларации с приложение
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет
6.00 лв  
17.Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост
 • Искане по образец;
 • Декларации с приложение
  Срок за насрочване на процедура - 30 дни след излизане на решение на Общинския съвет
6.00 лв  
18.Включване в списъци за картотекиране на граждани, с доказани жилищни нужди
 • Молба-декларация по образец
  Срок - 30 дни след утвърждаване на картотеката от комисията по чл.18 ал.1 от НУРУЖНННОЖ
3.00 лв  
19.Заверка или препис от документи по
преписка за имоти - общинска собственост
 • Искане с приложение
заверка - 1.00 лв.
препис -1.00 лв
на страница
3 дни
20.Продажба на тръжна документация на физически и юридически лица за участие в обявени конкурси и търгове по отдаване под наем и продажба на недвижими имоти - общинска собственост
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата
  Тръжни книжа:
 • за отдаване под наем - 10.00 лв.
 • за продажба по ЗОС - 20.00 лв.
 • процедури по ЗОП - съгласно стойността на поръчката
 
 
12.00лв.сДДС
24.00ле.сДДС
 
21. Плащане на наеми за стопанисване на общински обекти