Харта на клиента

27/12/2010
КОИ СМЕ НИЕ:

Община Тутракан е орган на местното самоуправление, която изпълнява дейности , уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация ,осигурява административното обслужване на гражданите и юридическите лица ,осъществява дейности , насочени към подобряване на икономиката , културата , спорта, образованието, здравеопазването , административното обслужване на територията на община Тутракан.
С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служителите. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.
Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Цели които си поставяме:

1. Да отговорим на въпросите Ви , свързани с дейността на община Тутракан.
2.Да Ви дадем информация за услугите, предоставени от общинска администрация
3. Да организираме по- добра система за събиране , отговор и контрол на Вашите жалби и сигнали до община Тутракан
4. Да Ви информираме за всички дейности , извършващи се от общинската администрация

Община Тутракан извършва следните дейности, насочени към нашите потребители:

• СЕКТОР “ГРАО”

• Адресна регистрация
• Заявление за постоянен адрес
• Издаване на удостоверения за раждане , смърт, брак- оригинал и дубликат
• Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
• Документи за сключване на граждански брак
• Удостоверение за семейно положение
• Удостоверение за родствени връзки
• Удостоверение за идентичност на имена
• Удостоверение за наследници
• Удостоверение за осиновяване на дете
• Удостоверение и справка за българско гражданство
• Припознаване на извънбрачно дете
• Промяна на имената по чл. 19 а от Закона за гражданска регистрация
• Акт за назначаване на настойник и попечител
• Удостоверения за извършена промяна в ЛРК
• Други общи удостоверения, свързани с гражданската регистрация на гражданите.

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

• Удостоверение , относно общински произход на недвижим имот
• Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
• Продажба на общински имоти- жилищни и нежилищни
• Картотекиране на крайнонуждаещи се граждани
• Учредяване право на строеж върху общински терен
• Учредяване право на ползване върху недвижими имоти- общинска собственост
• Учредяване право на надстрояване
• Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица
• Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
• Замяна на имоти , общинска собственост с други такива
• Отдаване под наем на общински имоти
• Продажба на тръжни и конкурсни документи
• Издаване на скици и визи
• Разрешения за строеж и поставяне на преместваеми обекти
• Актове за узаконяване
• Удостоверения за търпимост на строеж
• Удостоверения за въвеждане в експлоатация
• Удостоверения за идентичност на имоти
• Удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията
• Удостоверения по чл. 52 от ЗКИР
• Трасиране на граници
• Попълване на данъчни декларации

• ТЪРГОВИЯ , ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ

• Регистрация на търговски обект
• Категоризиране на туристически обекти
• Регистрация на пунктове за дестилация
• Регистрация тютюнопроизводители
• Регистрация собственици на пчелни семейства
• Регистрация на земеделска и горска техника
• Разрешение за търговия с тютюн и алкохол
• Разрешение за таксиметров превоз на пътници
• Разрешение за търговия на открито

Какво можете да очаквате от нас
Ние:
• Ще се отнасяме с уважение и търпение към вас;
• Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;
• Ще бъдем честни с вас и ще си стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;
• Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;
• Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;
• Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;
• Ще изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;
• Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

Вашите отговорности към нас

Очакваме от вас:
• Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;
• Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
• Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;
• Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;
• Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация.

Предоставяне на информация и консултации

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги чрез информационните табла в административната сграда на община Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31.
Консултации можем да ви предоставим –лично или по телефоните на община Тутракан, в рамките на установеното работно време .

Какви са ползите за Вас

• Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Община Тутракан и предоставяните услуги;
• Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;
• Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

За да се свържете с нас

по телефона е необходимо да го направите в работното време на администрацията на Община Тутракан – от 8,00 – 12.00 ч и 13.00 - 17,00 ч. на тел. 0866 60621.
На тел. 60621 може да отправите вашите жалби и сигнали в устен и писмен вид.
Подробна информация за дейността на отделните административни звена може да намерите в Общински център за услуги и информация на граждани.
В Информационния център са предоставени за свободен достъп всички Наредби , издадени от Общински съвет- Тутракан

Когато ни посетите

• Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 мин;
• Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;
• Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ни пишете

• Адресирайте писмата си на адрес: гр.Тутракан, ул. Трансмариска 31.
• Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;
• Ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес, от 7 до 30 работни дни , в зависимост от сложността на проблема , който поставяте.

Когато ви пишем

• Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
• Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
• Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете

• Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;
• Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;
• Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет.
• Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.
• Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвените от нас анкети за обратна връзка с потребителите ни, които можете да намерите в ОЦУИГ.

Ако не сте доволни

• От изпълнението на стандартите за обслужване;
• От отношението на конкретен наш служител;
• Или имате други оплаквания

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!
като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до отговорните ръководители на община Тутракан.
Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.
Община Тутракан няма да отговаря на анонимни сигнали, на въпроси , свързани със Законите за защита на личните данни и класифицираната информация.
Полезна информация !
Приемна за граждани:
приемно време на Кмета – сряда и петък от 10,00 до 12,00 ч
- сряда – по селата от 14.00 до 16.00 ч.
телефон за контакт - 0866 60 621

Допълнителна информация за Хартата

Тази Харта е утвърдена от Кмета на община Тутракан
Тя ще се преразглежда и актуализира периодично в отговор на изискванията на клиентите ни.
Хартата на клиента можете да намерите на хартиен носител в административната сграда на община Тутракан – Информационен център, Технически секретар и Секретаря на община Тутракан.