E-УСЛУГИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (EGOV.BG.)

10/6/2020
 
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
с универсален електронен подпис (КЕП)
 

Община Тутракан е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани електронни форми за електронни административни услуги.
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ (квалифициран електронен подпис (КЕП))

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ:

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги (с квалифициран електронен подпис (КЕП)), предоставяни от Община Тутракан.

 


*. Административни услуги „Зелена система”

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 
*. Административни услуги „ Местни данъци и такси”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 
*. Административни услуги „Селско стопанство и Екология”

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 
*. Административни услуги „Гражданска регистрация и актосъставяне”

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 
*. Административни услуги „Устройство на територията”
 
 
 
 
*. Административни услуги „ИЗБОРИ”

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адреса