Административни услуги по гражданско състояние

23/2/2024
ЦКБ АД -  клон Русе
сметка №BG10 CECB9790 8447 4585 00
Вид плащане 448007
Банков код CECBBGSF
 
 
 
Услуга
 
Необходими документи
 
 
Такса
 
Срок
1. Удостоверение за раждане - оригинал
Документи за самоличност на родителите
 
безплатно
До 7 дни след датата на раждане на детето
2. Удостоверение за раждане – дубликат или многоезично извлечение
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице, един от родителите или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност.
 
 
10.00 лв.
 
 
Веднага
3. Сключване на граждански брак
- Заявление по образец;
- Декларации за сключване на граждански брак по образец;
- лични карти на младоженците;
- лични карти на свидетелите;
- медицински свидетелства на младоженците, валидни 30 дни от датата на издаване;
- Разрешение от Районен съд – за ненавършили 18 години;
 
-Заявление–5.00 лв.
-Декарация-5.00 лв.
- В сградата на общината-50.00 лв.
- В Обреден дом – 100.00 лв.
Снимане в залата с фото – 30.00 лв.
Снимане в залата с видео – 30.00 лв.
- В Обреден дом съкратен ритуал -60.00 лв.
Снимане в залата с фото – 30.00 лв.
Снимане в залата с видео – 30.00 лв.
- Изнесен ритуал-200.00 лв.
 
4. Именуване на дете /кръщене/
 
В Обреден дом – 50.00 лв.
Снимане в залата с фото – 20.00 лв.
Снимане в залата с видео – 20.00 лв.
 
5. Удостоверение за граждански брак – дубликат или многоезично извлечение
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност.
 
10.00лв.
 
Веднага
6. Препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път или многоезично извлечение
- Искане по образец / искането се отправя от законния наследник или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност.
 
10.00лв.
 
Веднага
7. Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /
- Искане по образец;.
- Документ за самоличност на заинтересования, на наследник или упълномощения.
 
10.00лв.
 
До 7 дни
 
8. Удостоверение за наследници
- Искане по образец / искането се отправя от законен наследник или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения. .
 
 
10.00лв.
 
До 7 дни
9. Удостоверение за семейно положение
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
5.00лв.
 
 
Веднага
10. Удостоверение за семейно положение съпруга и деца
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
11. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
12. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
5.00лв.
 
 
Веднага
13. Удостоверение за родените от майката деца
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
5.00лв.
 
 
Веднага
14. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
- декларация за съгласие за ползване на личните данни, ако лицето е чужд гражданин;
- документ за семейно положение, ако лицето е чужд гражданин/ преведен и легализиран/.
 
 
 
15.00лв.
 
 
 
Веднага
15. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в Република България
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
- декларация за съгласие за ползване на личните данни на чуждия гражданин;
- документ за семейно положение, на чуждия гражданин/ преведен и легализиран/.
 
 
 
 
 
15.00лв.
 
 
 
 
 
Веднага
16. Удостоверение за постоянен адрес
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
При промяна на постоянния адрес:
-документ за собственост на имота
- декларация за съгласие на собственика, когато заявителя не е собственик на имота. 
 
 
 
5.00лв.
 
 
 
Веднага
17. Удостоверение за настоящ адрес
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
При промяна на настоящ адрес:
-документ за собственост на имота
- декларация за съгласие на собственика, когато заявителя не е собственик на имота. 
 
 
 
5.00лв.
 
 
 
Веднага
18. Удостоверение за промени на постоянен адрес след 2000г.
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
19. Удостоверение за промени на настоящ адрес след 2000г.
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
20. Удостоверение за вписване в регистъра за население
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
.
10.00лв.
 
 
Веднага
21. Удостоверение за правно ограничение
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
22. Копие от актове за гражданско състояние
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
5.00лв.
 
 
Веднага
23. Заверка на документ по гражданско състояние  за чужбина
- Документа по гражданско състояние, издаден на територията на Община Тутракан
 
20.00лв.
 
Веднага
24. Припознаване на дете
- Декларация за припознаване, която се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние
- документ за самоличност
- удостоверение за раждане- оригинал
 
 
-
 
 
 
 
3 месеца
25. Възстановяване или промяна на име
- Заявление по чл. 19а от ЗГР по образец;
- Заверено копие от Акт за раждане и Акт за граждански брак;
- документ за самоличност.
 
-
 
14 дни
26. Препис-извлечение от Акт за раждане или Акт за брак
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
10.00лв.
 
 
Веднага
27. Пресъставяне на документи от чужбина
- Заверен превод на оригиналния акт за гражданско състояние на български гражданин в чужбина или на съдебен акт
- документ за самоличност;
- Заявление по образец;
- Декларация по образец.
 
 
.
 
 
До 7 дни
28. Удостоверение за настойничество и попечителство
-Съдебно решение
- Документ за самоличност
 
Безплатно
 
29. Комплектоване на документи за установяване на българско гражданство
Услугата се извършва за лица с постоянен адрес в община Тутракан.
- Молба по образец /отправя се лично или чрез упълномощено лице / удостоверение за раждане, брак;
- снимки 2 бр.
- документ за платена такса 50лв.;
- документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната / ако е на чужд език трябва да е преведен и легализиран/.
- справка по регистрите за население.
- копие от акт за раждане
- копие от семеен регистър
- удостоверение за начина на напускане на България
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
 
30. Други удостоверения по искане на гражданите
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощеното лице.
 
10.00лв.
 
1-2 дни
31. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис извлечение от акт за раждане
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице, един от родителите или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност.
 
 
 
10.00 лв.
 
 
 
веднага
32. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за граждански брак
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
 
10.00 лв.
 
 
 
веднага
33. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – извлечение от акт за смърт
- Искане по образец / искането се отправя от законния наследник или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност
 
 
10.00 лв.
 
 
веднага
 
34. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за  брачна дееспособност, към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
- декларация за съгласие за ползване на личните данни, ако лицето е чужд гражданин;
- документ за семейно положение, ако лицето е чужд гражданин/ преведен и легализиран/.
 
 
 
15.00 лв.
 
 
 
веднага
35. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
 
5.00 лв.
 
 
 
веднага
36. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
 
10.00 лв.
 
 
 
веднага
37. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за Местоживеене и/или Местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
 
 
 
 
5.00 лв.
 
 
 
веднага
38. Търсене на Акт за раждане, Акт за граждански брак или Акт за смърт за едно лице
- Искане по образец / искането се отправя лично от физическото лице, от законен наследник или чрез изрично упълномощено друго лице/.
- документ за самоличност на заинтересования, наследника или упълномощения.
- при необходимост и други документи
 
 
 
5 лева за година
 
 
До 7 дни
 
 
Преписи от документи 2 лева на страница
 
Лица с намалена работоспособност с 90 и над 90 процента с чужда помощ и деца с издадено удостоверение от РЕЛКК се освобождават от такса за административни услуги, издавани от „ГРАО”. Намалената работоспособност се удостоверява с документ от ТЕЛК и РЕЛКК.