Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан

7/1/2011
Приета с Решение № 557 от 25. 03. 2010 г.

Прикачени файлове