№ 64 от 29.01.2008г

2/12/2015
МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА
 
Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан
Приета с Решение № 64 от 29.01.2008г.
 
 
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail : tutrakan@b-trust.org или в деловодството на Община Тутракан на адрес : гр.Тутракан ул.:Трансмариска: № 31
 
 
 
Мотиви
С решение № 64 от 29.01.2008г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
            В предвид нарасналите разходи за поддържане на градската инфраструктура – тротоари, зелени площи и други съоръжения и като се има предвид, че източник за тези разходи в общинския бюджет са приходите от данък върху недвижимите имоти се налага увеличението на размера на данъка. Размера на данъка върху недвижимите имоти не е променян от 1998г. и до сега е бил в минималния размер – 1,2 на хиляда.
            Предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.
 
            §1. В чл. 15 цифрата „1.2” се заменя с „2”.

Прикачени файлове