З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-555/04.06.2024г.

4/6/2024
З  А  П  О  В  Е  Д
 
РД-04-555/04.06.2024г.
 
       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и ал.2; чл. 38, ал.1, т.3  и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и във връзка с Решение №103 по Протокол 12 от 28.03.2024г. на Общински съвет- гр.Тутракан:
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 51956.102.51, (номер по предходен план 102051), IV /четвърта/ категория на земята, с площ от 1456 кв.м. с НТП: „Лозе“, местност: „ПРЕД ДЗС“ по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2679/05.03.2024год., при граници и съседи: 51956.102.50; 51956.102.76; 51956.102.52; 51956.102.20; 51956.102.19; 51956.102.18 при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 2 426,00лв /две хиляди четиристотин двадесет и шест лева/ без ДДС
2.Специални условия: няма.
3.Търгът да се проведе на 25.06.2024г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20
            4.Размер на депозита за участие в търга –  242,60лв. /двеста четиридесет и два лева и шестдесет стотинки/.
4.1.Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 04.06.2024г. до 15:00ч. на 21.06.2024г..
4.2.Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената.
4.3.В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4.Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани.
5.Размер на стъпка при наддаване: 242,60лв. /двеста четиридесет и два лева и шестдесет стотинки/.
6.Сключване на договор- Приложеният към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1.Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати сумите по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените  разходи за изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв./четиридесет лева /.
7.Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8.Други тръжни условия:
8.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
 
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 04.06.2024г. до 15:00 ч. на 21.06.2024г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговецът не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед.
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 15:00 ч.  на 21.06.2024год.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13.Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 03.07.2024г. в Заседателната зала на Общински съвет – гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20, при същите условия и час.
14.Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
15.В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 26.06.2024год. до 15:00 ч. на 02.07.2024год.
16. Депозитът за участие в повторния търг –  242,60лв. /двеста четиридесет и два лева и шестдесет стотинки/. се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN:BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 26.06.2024год. до 15:00ч. на 02.07.2024г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до –15:00ч. на 02.07.2024од. в Информационния център на Общината.
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            -декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            -декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница  на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на  издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция „ОССД”.
 
 
 
МИЛЕН МАРИНОВ – ЗАМ. – КМЕТ                         П/П
Заместващ Кмета на Община Тутракан
Съгласно Заповед РД-04-526/31.05.2024г.
 
 
 
 

Прикачени файлове