Обществено обсъждане в Тутракан на двете Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в Област Силистра

8/3/2024
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ТУТРАКАН НА ДВЕТЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Поканени са всички заинтересовани страни и широката общественост на Тутракан
На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост (АСД), като паралелно с втората оценка са организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по местните концепции. Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
На 15 март 2024 г. (петък), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Тутракан ще се състои публична дискусия по двете КИТИ: №BG16FFPR003-2.001-0095 „Прилагане на интегрирани мерки за устойчиво развитие на Община Тутракан“ с водещ партньор Община Тутракан и №BG16FFPR003-2.001-0041 „Грижа за хората чрез осигуряване на транспортна свързаност, достъп до качествени публични (образователни и социални) услуги, подобряване на градската среда, култура и туризъм, балансиращи и насърчаващи междупоколенческата и междуетническа равнопоставеност в общините Силистра и Тутракан“ с водещ партньор Община Силистра, като и в двете концепции са предвидени инвестиции на територията на община Тутракан. Събитието е организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Силистра като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР). Поканени за участие са партньорите в концепциите, представители на местната власт, както и всички заинтересовани страни и широката общественост. По време на събитието ще бъдат представени отделните проекти, които са все още идеи и предстои да преминат последваща оценка.
В срок до 22 март всички заинтересовани лица ще имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепциите и да направят коментари или възражения.
Презентация КИТИ Община Тутракан:
Анкета КИТИ Община Тутракан:
Анкета КИТИ Община Силистра:

Прикачени файлове