Старт на информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

27/2/2024
СТАРТИРАТ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОДОБРЕНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Силистра, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР), стартира информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които преминаха първия етап на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД). Концепциите са с водещи партньори Община Силистра и Община Тутракан и в тях са включени общо 12 отделни проекта на стойност близо 45 млн. лв.
Информационната кампания включва 2 етапа на провеждане: в периода 27 февруари – 11 март ще бъдат публикувани и разпространени унифицирани презентации с кратка информация за съдържанието на концепциите. А от 12 до 20 март ще бъдат проведени и присъствени събития в общините Силистра, Тутракан, Дулово и Ситово с участието на партньорските организации, които да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Обществените обсъждания са открити за всички заинтересовани страни и широката общественост и ще се състоят по следния график:
  • Силистра – 12 март 2024 г. (вторник), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Силистра;
  • Тутракан – 15 март 2024 г. (петък), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Тутракан;
  • Дулово – 19 март 2024 г. (вторник), от 10:00 ч., в залата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Дулово;
  • Ситово – 20 март 2024 г. (сряда), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Ситово.
В срок до 22 март всички заинтересовани лица ще имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепциите и да направят коментари или възражения.
Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
КОНЦЕПЦИИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА:
  1. КОНЦЕПЦИЯ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА СИЛИСТРА № BG16FFPR003-2.001-0041  „Грижа за хората чрез осигуряване на транспортна свързаност, достъп до качествени публични (образователни и социални) услуги, подобряване на градската среда, култура и туризъм, балансиращи и насърчаващи междупоколенческата и междуетническа равнопоставеност в общините Силистра и Тутракан“.
Кратко резюме: Концепцията е разработена с мисъл за населението на общините Силистра и Тутракан – в ученическа, трудоспособна и пенсионна възраст. Включени са мерки и дейности за обновяване на градската среда, образователната и културната инфраструктура с облагородени прилежащи дворни пространства, както и за въвеждане на съвременни форми на експониране на паметниците на културното наследство в община Тутракан с цел привличане на повече туристи в региона. Инвестициите в градската среда целят подобряване облика на града и качеството на живот, надграждане и постигане на синергичен ефект по вече изпълнени инвестиции в тази сфера на територията на община Силистра, като същевременно се подобрява и свързаността със съседните общини и региони. Предвидени са и мерки в сферата на образованието с цел превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции, както и дейности за развитие на дуалната система на обучение. Обновяването на образователната среда, мерките за насърчаване на десегрегацията и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, както и мерките за развитие на дуалната система на обучение, целят подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението.
Анкета:
  1. КОНЦЕПЦИЯ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА ТУТРАКАН № BG16FFPR003-2.001-0095 „Прилагане на интегрирани мерки за устойчиво развитие на Община Тутракан“.
Кратко резюме: Концепцията за интегрирани териториални инвестиции обобщава съвкупност от мерки и дейности, идентифицирани от Община Тутракан и нейните партньори, като съществени фактори за устойчиво развитие на общината и региона. Концепцията е базирана на наличния потенциал и максималното му оползотворяване с цел утвърждаването на общината като привлекателна дестинация за екологичен, исторически и културен туризъм, за раздвижване на икономическия живот и насърчаване на предприемачеството в района, както и за повишаване на здравния статус, благосъстоянието и качеството на живот на населението.
Анкета: