Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот с предназначение за ученическо столово хранене в СУ „Йордан Йовков”

23/10/2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019г. на Общински съвет Тутракан, и във връзка с Решение №100 по Протокол №7 от 30.04.2004 г. на ОбС Тутракан, Средно училище „Йордан Йовков“ - Тутракан съобщава, че със Заповед №1361/07.09.2022 г. (публикувана, на адрес: - http://souyovkov.com/)                                                                                                                                        е открит

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, представляващ: самостоятелен обект с №73496.500.1455.10.1 с площ от 234,00 кв.м - кухня и столова, находящ се на първи етаж от масивна-монолитна двуетажна сграда с идентификатор № 73496.500.1455.10, представляваща част от СУ „Йордан Йовков“ с предназначение за ученическо столово хранене в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, находящ се в имот с идентификатор № 73496.500.1455 по КК и КР на гр. Тутракан.

1.    Търгът да се проведе на 03.11.2023 г. от 10:00 часа в кабинет 210 (етаж втори) в

сградата на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, ул. Петко Славейков №15

2.    Начална тръжна месечна наемна цена - 380,84 лв. без ДДС. Размерът на наема може да бъде изменян с размера на обявения в страната инфлационен индекс за съответната година или период.

3.     Стъпка за наддаване-10 % от началната тръжна цена.

4.    Време и начин за оглед на обекта- след предварително уговаряне с длъжностно лице на място в СУ „Йордан Йовков“-гр. Тутракан, каб. 102 в срок до 02.11.2023 г. включително=

5.    Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната Интернет страница на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан - http://souyovkov.com/

5.1 В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, от СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, кабинет 102 през периода от 19.10.2023 г. - 02.11.2023 г. до 16:00 часа включително;

5.2. Тръжната документация кандидатите получават безвъзмездно.

6.     Подаване на документи за участие в търг с явно наддаване

6.1. Срок за входиране на документи за участие в търга- от 19.10.2023 г. - 02.11.2023 г. в каб. 102 в СУ „Йордан Йовков“ с адрес гр. Тутракан, ул,, П.Р.Славейков“ № 15 до 16:00 часа включително;

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0893370997, 0894419652 или на място в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан.

Прикачени файлове