З  А  П  О  В  Е  Д №  РД – 04-1006 / 20.10.2023 г.

20/10/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  РД – 04-1006 / 20.10.2023 г.
гр. Тутракан
 
     На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-990 / 13.10.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 13.10.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с основна площ от 14,00 кв. м и спомагателна площ от 12,00 кв. м., находящо се в източното крило на първи етаж от административна сграда – „Кметство”, с. Варненци, общ. Тутракан, кв.17, парцел – XVII, цялата със застроена площ от 174 кв. м.  по плана на с. Варненци одобрен със Заповед № 3229 / 14.06.1955 г. съгласно Акт за публична общинска собственост № 1 / 21.01.1998 г., за извършване на здравни услуги за срок от 3/три/ години и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:               
 Първо място: „ АИППМП – д- р Александър Симеонов“ ЕООД, ЕИК: 207055300     
Второ място: няма
Трето място: няма
           
     2. ОПРЕДЕЛЯМ: „ АИППМП – д- р Александър Симеонов“ ЕООД, ЕИК: 207055300 със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „ д-р Анастас Янков“ № 2, ап.6 и 7, представлявано от Александър Е. Симеонов с ЕГН: …….., притежаващ л.к. № …………., изд. на ………. г. от МВР – …… с постоянен адрес: гр. ………, ул. „ ……“ № .., вх. .., ет. .., ап…. за спечелил търга с явно наддаване , на когото да се отдаде под наем част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с основна площ от 14,00 кв. м и спомагателна площ от 12,00 кв. м., находящо се в източното крило на първи етаж от административна сграда – „Кметство”, с. Варненци, общ. Тутракан, кв.17, парцел – XVII, цялата със застроена площ от 174 кв. м.  по плана на с. Варненци одобрен със Заповед № 3229 / 14.06.1955 г. съгласно Акт за публична общинска собственост № 1 / 21.01.1998 г., за извършване на здравни услуги за срок от 3/три/ години на цена за месечен наем в размер на 27,60 лв. / двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.
  1.   . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият  търга следва да внесе достигнатата на търга наемна месечна цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 7,60 лв. / седем лева и шестдесет стотинки  / с ДДС.
 
   4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането ѝ в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 20,00 лв. 
 / Двадесет  лева / се задържа в полза на Община Тутракан.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА – ЗАМ. КМЕТ
За  Кмет  на Община Тутракан
     съгласно Заповед № РД-04-903 /25.09.2023 г.        П П