З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-1007 / 20.10.2023 г.

20/10/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД – 04-1007 / 20.10.2023 г.
гр. Тутракан
 
       На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-905 / 26.09.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 26.09.2023 год. публичен търг с явно наддаване за   отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с площ от 27,18 кв.м. /двадесет и седем цяло и осемнадесет кв.м./ от които: полезна площ 11,36 кв.м.  и спомагателна площ от 10,36 кв.м., който е част от едноетажна масивна нежилищна сграда с дървен гредоред  с кадастрален № 73496.501.2304.7, разположена в поземлен имот №73496.501.2304, находяща се в гр. Тутракан, ул.„Гео Милев“, кв.88, УПИ - I  по регулационен план от 2006 г. по КК от 04.02.2008 г. с предназначение за предоставяне на услуги / битови, фризьорски, обущарски, шивашки и други / за срок от 5 /пет / години и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                
Първо място:   ЕТ „ Сакич – Синан Шевал Мурад“ с ЕИК:202151608                       Второ място: няма                                                                                                                Трето място: няма
      2. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ Сакич – Синан Шевал Мурад“ с ЕИК: 202151608 със седалище и адрес на управление: гр.Тутракан, ул. „Никола Обретенов“ № 2, бл.     „………“, вх…..,ет…., ап…., представлявано от Синан Ш. Мурад с ЕГН: ……., притежаваща л.к. № …, изд. на ….. г.  от МВР – ….. и постоянен адрес: гр. ….., ул. „ ………“ № …,бл………. вх. .., ет…., ап…. за спечелил търга с явно наддаване ,на когото да се отдаде  под наем част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с площ от 27,18 кв.м. /двадесет и седем цяло и осемнадесет кв.м./ от които: полезна площ 11,36 кв.м.  и спомагателна площ от 10,36 кв.м., който е част от едноетажна масивна нежилищна сграда с дървен гредоред с кадастрален № 73496.501.2304.7, разположена в поземлен имот №73496.501.2304, находяща се в гр. Тутракан, ул.„Гео Милев“, кв.88, УПИ - I  по регулационен план от 2006 г. по КК от 04.02.2008 г. с предназначение за предоставяне на услуги / битови, фризьорски, обущарски, шивашки и други / за срок от 5 /пет / години на цена за месечен наем в размер на 57,34 лв. / петдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки / с ДДС.
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият   търга следва да внесе достигнатата на търга наемна месечна цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 37,34  лв. / Тридесет и седем лева и тридесет и четири стотинки / с ДДС.
 
  4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
  5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 20,00 лв. /Двадесет лева / се задържа в приход на Община Тутракан.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
  Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА – ЗАМ. КМЕТ
 За  Кмет  на Община Тутракан               П/П
съгласно Заповед № РД-04-903 /25.09.2023 г.