ЗАПОВЕД    № РД-04-828/29.08.2023 г.

29/8/2023

 
ЗАПОВЕД
 
   № РД-04-828/29.08.2023 г.
 
 
На основание чл. 44, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 35, ал.1 и ал. 2 чл. 38, ал. 1, т.3 и чл. 64, ал 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и в изпълнение на Решение № 696 по Протокол № 58 от 27.04.2023г.  на Общински съвет – гр. Тутракан,
 
< style="text-align:center;" >НАРЕЖДАМ 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 78238.50.280 с площ от 452,00 (четиристотин петдесет и два) кв.м. с НТП: „Нива“, категория на земята III /трета/,  местност „ ДО СЕЛОТО“ по КККР на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2591 от 23.03.2023г., при граници и съседи: №78238.50.457; №78238.888.9901; №78238.50.457, при следните условия.
1.1. Начална тръжна цена – 640,00 лв. (шестстотин и четиридесет лева) без включен ДДС.
2. Специални условия: няма
3. Търгът да се проведе на 14.09.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размерът на депозита за участие в търга – 64,00 лв. /шестдесет и четири лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94CECB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 30.08.2023 г. до 16:00 ч. на 13.09.2023 г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената.
4.3 В срок от пет работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4 Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 64,00 лв. /шестдесет и четири лева/.
6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по-дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по рано от датата на влизането й в сила;
6.1 Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените разходи за изготвяне на пазарната оценка в размер на 40,00 лв.
7. Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ след предварителна заявка.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/home?openDocument
8.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „ Общинска собственост и стопански дейности“ в Община Тутракан срещу 12,00 / дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10CECB97908447458500 , BIC:CECBBGSF, код 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 30.09.2023  г. до 16:00 ч.  на  13.09.2023 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1. Заявление за участие в търга – по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ.;
9.2. За юридически лица и еднолични търговци-декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговецът не се намира в ликвидация.
9.3. Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по  Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т.3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта – Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т.4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно. Когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копите.
10. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2. са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
10.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед.
11. До участие в търга не се допуска кандидат;
11.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
11.3. който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
12. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на 13.09.2023 г. в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13. Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявление за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 26.09.2023 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница от Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/home?openDocument
15. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „ Общинска собственост и стопански дейности„ в община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/ лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.09.2023 г. до 16:00 ч. на 25.09.2023 г.
16. Депозитът за участие в повторния търг – 64,00 лв. / шестдесет и четири лева / се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94CECB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.09.2023 г. до 16:00 ч. на 25.09.2023 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до16:00 ч. на 25.09.2023 г. в Информационния център на Общината.
 
II. УТВЪРЖДАВАМ:
< >Тръжна документация, както следва:копие на АОС на имотакопие на скица на имота;проект на договор;заявлението за участие в търга – по Образец № 2 към чл. 66 ал. 1 т.1 от НРПУРОИ;декларация по Образец № 3 към чл. 66 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ;декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66 ал.1 т.3 от НРПУРОИ;декларация за извършен оглед на обекта – Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т.4 от НРПУРОИ. 
III. Настоящата заповед да се обяви на официалното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед да се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция „ ОССД“.
 
 
 
 
            Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
            Кмет на община Тутракан