Заповед № РД-04-676 от 17.07.2023 г. спечелил търг с. Преславци, кв.23, УПИ-17

18/7/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-676/17.07.2023 г.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-660/11.07.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
     1. Резултатите от проведения на 11.07.2023 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1570,00 кв. м., находящ се в село Преславци, съгласно Акт за частна общинска собственост №1638/31.01.2014 г., кв.23, УПИ – XVII, с идентификатор №500, по кадастрален план на с. Преславци, одобрен с Заповед №РД-02-14-1543/14.08.1999 г. на МРРБ за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед № РД-04-593/15.06.2023 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Ю…… И…. Р…. с постоянен адрес: ………………, общ. ………....., ул. „…….…………………” № .., ЕГН: …………….., л. к. № ………….. изд. на ............. год. от МВР- …………..
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Ю…… И…. Р…. с постоянен адрес: ………………, общ. ………....., ул. „…….…………………” № .., ЕГН: …………….., л. к. № ………….. изд. на ............. год. от МВР- ………….. за спечелил търга за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1570,00 кв. м., находящ се в село Преславци, съгласно Акт за частна общинска собственост №1638/31.01.2014 г., кв.23, УПИ – XVII, с идентификатор №500, по кадастрален план на с. Преславци, одобрен с Заповед №РД-02-14-1543/14.08.1999 г. на МРРБ за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/ години, на цена за месечен наем в размер на 9,42 лв. /девет лева и четиридесет и две стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 8,00 лв. /осем лева/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за имота, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение с писмо с обратна разписка.                                                                                                    
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ              П/П
Кмет на Община Тутракан