З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04- 613 / 20.06.2023 г. гр. Тутракан, Относно: Резултати от проведения на 15.06.2023 г., публичен търг

20/6/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД – 04- 613 / 20.06.2023 г.
гр. Тутракан
  
      На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 35, ал.6 от ЗОС ,чл. 74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан, като взех предвид протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-591 /15.06.2023 г.
     
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М   :
 
     1. Резултатите от проведения на 15.06.2023 г.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Петко Славейков“ № 7, кв. 40, представляващ: застроен поземлен имот с площ от 315 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. ведно с построените в него: едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421.1 , сграда с идентификатор № 73496.500.1421.2 със застроена площ от 14 кв.м. , представляваща едноетажна второстепенна постройка и сграда с идентификатор № 73496.500.1421.3 със застроена площ от 6 кв.м., представляваща едноетажна второстепенна постройка  , съгласно АОС № 382 /11.09.2008 год., при граници и съседи: С – улица № 73496.500.824, И – поз. Имот № 73496.500.1420, Ю – поз. Имот № 73496.500.1419, З – поз. имот № 73496.500.1423 и поз имот № 73496.500.1422 и класирането  на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол.
1-во място-  Н. П. В.  с ЕГН: …………..
2-ро място – няма
3-то място – няма
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: Н. П. В. с ЕГН:……….., притежаващ л.к. № ……… , изд. на ………… г.  от МВР – С…… с постоянен адрес: гр. Т…….,  ул. „ ………“ № .. за спечелил  публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Петко Славейков“ № 7, кв. 40, представляващ: застроен поземлен имот с площ от 315 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421   по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. ведно с построените в него: едноетажна паянтова жилищна сграда със  застроена площ от 50 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421.1 , сграда с идентификатор № 73496.500.1421.2 със застроена площ от 14 кв.м. , представляваща едноетажна второстепенна постройка и сграда с идентификатор № 73496.500.1421.3 със застроена площ от 6 кв.м., представляваща едноетажна второстепенна постройка  , съгласно АОС № 382 /11.09.2008 год., при граници и съседи: С – улица № 73496.500.824, И – поз. Имот № 73496.500.1420, Ю – поз. Имот № 73496.500.1419, З – поз имот № 73496.500.1423 и поз имот № 73496.500.1422 при продажна  цена от 4138,00 лв. /Четири хиляди сто тридесет и осем лева / без ДДС  в т.ч. стойност на земята – 2208,00 лв. /Две хиляди двеста и осем лева / без ДДС и на сградите – 1930,00 лв.  / Хиляда деветстотин и тридесет лева  / без ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.
 3. В 14 /четиринадесет / дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга, следва да внесе достигнатата на търга продажна цена на имота  в размер на 4579,60 лв. / четири хиляди петстотин седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки / с ДДС като  след приспадане на внесения депозит в размер на 500,00 лв. / петстотин лева/, остават за внасяне  – 4079,60 лв. / Четири хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет / с включен ДДС в т.ч. стойност на земята – 2649,60 лв.  /Две хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки / с ДДС  и на сградите – 1930,00 лв. /Хиляда деветстотин и тридесет лева /  без ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС по банкова сметка на община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500; BIC: CECBBGS, код 445500 при ЦКБ - АД, клон  Русе,
както и следните суми по реда на чл.38, ал.1 от НРПУРОИ:
-2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 114,49 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки /  по банкова сметка на община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500; BIC: CECBBGS, код 442500 при ЦКБ - АД, клон Русе.
- За извършени разходи по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. /Сто четиридесет и четири лева /  да се възстановят  по банкова сметка на община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500; BIC:CECBBGS, код 448090 при ЦКБ  АД, клон Русе.  
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от издаване на  настоящата заповед да се сключи договор със спечелилия търга участник, но не по- рано от датата на влизането и в сила, след като същия заплати достигната на тръжна цена по указания начин, както и всички суми по реда на чл.38, ал.1 от НРПУРОИ, описани в заповедта.
5. При неплащане на цената и другите дължими плащания в определения срок по настоящата заповед, спечелилия търга губи правото за сключване на сделката по предмета на търга, както и внесения депозит.
Настоящата заповед се състави в три  екземпляра – един за регистъра за заповеди в общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта се публикува на официалната страница на община Тутракан и се обявява на информационното табло в сградата на общината в деня на издаването и.
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА – ЗАМ. КМЕТ
 За  Кмет  на Община Тутракан
съгласно Заповед № РД-04-583 /13.06.2023 г.