ЗАПОВЕД № РД-04-567/08.06.2023г. Относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот -публична общинска собственост съставляващ поземлен имот с кадастрален № 73496.30.73, местност „БАША“, с площ от 27,022 дка., с начин на трайно ползване „Язовир“ ( води и водни площи)

8/6/2023
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-567/08.06.2023г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 62, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на Решение № 697 по Протокол № 58 от 27.04.2023 г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
 
  1. .НАРЕЖДАМ:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот -публична общинска собственост съставляващ поземлен имот с кадастрален № 73496.30.73, местност „БАША“, с площ от 27,022 дка., с начин на трайно ползване „Язовир“ ( води и водни площи), съгласно АПОС № 601 от 06.06.2023 год. по КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008 год. на ИД на АГКК за срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
2.Специални условия – няма.
3. Търгът да се проведе на 29.06.2023г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ №31.
4. Начална годишна наемна цена 870,00 лв. /осемстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
5.  Размер на депозита за участие в търга: - 80,00 лв. /осемдесет лева/.
5.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 28.06.2023г.
5.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
5.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници.
5.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
6. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 87,00 лв. /осемдесет и седем лева/.
7. Време и начин на оглед: Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан.
8. Сключване на договор: – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила,
            8.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            9.  Други тръжни условия :
            9.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            9.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 08.06.2023г. до 16:00 часа на 28.06.2023г.
10. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
            10.1 Заявление за участие в търга- по Образец №2;
            10.2 за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация,
           10.3 Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл. 66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
            10.4 Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
10.5 Декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
11. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            11.1 Са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
11.2 Са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
            11.3 Не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
            12. До участие в търга не се допуска кандидат:
            12.1 Който не е внесъл депозит за участие в търга;
            12.2 Който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор
            12.3 Който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан,
     13. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16:00 часа на 28.06.2023г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
14. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2023г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул„Трансмариска“ №31 при същите условия от 11:00 часа.
15. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
          16. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.06.2023г. до 16:00 часа на 09.07.2023г;
17. Депозит за участие в повторния търга80,00 лв. /осемдесет лева/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 30.06.2023г. до 16:00 часа на 09.07.2023г.
      18. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на  09.07.2023г.   
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Копие на скица на имота;
            - Копие на акт за публична общинска собственост;
- Проекто - договор;
- Заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- Декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- Декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
 
 
Даринка Иванова – зам. Кмет
За Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед РД-04-561/06.06.2023г.

Прикачени файлове