ЗАПОВЕД № РД-04-595/15.06.2023 г. Относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 11/25.04.2002 г. за частна общинска собственост, находящ се в с. Преславци

15/6/2023
ЗАПОВЕД
 
РД-04-595/15.06.2023 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №694 по Протокол №58 от 27.04.2023 г. на Общински съвет - гр. Тутракан
 
  1. НАРЕЖДАМ:
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 11/25.04.2002 г. за частна общинска собственост, кв.4, УПИ – VI с идентификатор №5, по плана на с. Преславци одобрен с Заповед № 295/12.09.2001г. с площ от 963,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години.
2. Търгът да се проведе на 11.07.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.
3. Начална месечна наемна цена – 4,82 лв. /четири лева и осемдесет и две / без ДДС.
4. Размер на депозита за участие в търга - 5,00 лв. /пет лева /.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 10.07.2023 г.;
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 0,50 лв. /петдесет стотинки/.
6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл. 74, ал. 3 от НРПУРОИ начин.
            7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да я получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №31 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 16.05.2023 г. до 16:00 часа на 10.07.2023 г.
8. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, подали всички необходими документи за участие в търга в Деловодството на Община Тутракан, както следва:
8.1. заявление за участие в търга - по Образец №2;
8.2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация;
8.3. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
8.4. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие;
  8.5. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
            9. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
9.1. са подадени след срока, определен в т. 11 от настоящата заповед;
9.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
9.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 8 от настоящата заповед.
10. До участие в търга не се допуска кандидат:
10.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
10.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
10.3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан.
            11. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 17:00 часа на 10.07.2023 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
12. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.07.2023 г., в заседателната зала на Община Тутракан,                                   ул. „Трансмариска“ №31 при същите условия от 10:00 часа.
13. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
14. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 31 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.07.2023 г. до 16:00 часа на 17.07.2023 г.
15. Депозит за участие в повторния търга - 5,00 лв. /пет лева / се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 12.07.2023 г. до 16:00 часа на 17.07.2023 г.
            16. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 17:00 часа на 17.07.2023 г.        
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1. Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА – ГЕОРГИЕВА - ЗАм. кмет           П/П    
За Кмет на Община Тутракан
съгл. заповед №РД-04-583/13.06.2023 г.