З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-572/08.06.2023 г.

8/6/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-572/08.06.2023 г.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-554/06.06.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
     1. Резултатите от проведения на 06.06.2023 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 2289/31.01.2018 г. за частна общинска собственост, кв. 11, УПИ – I с идентификатор №82, по плана на с. Варненци одобрен с Заповед № 3229/14.06.1955 г. с площ от 1290,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години, открита със Заповед №РД-04-487/18.05.2023 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Е…. М……. Д……….. с постоянен адрес: гр. …………., общ. …………, ул. „……….” №  , ЕГН:………….., л. к. № …………… изд. на …………. год. от МВР- …………..
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Е…. М……. Д……….. с постоянен адрес: гр. …………., общ. …………, ул. „……….” №  , ЕГН:………….., л. к. № …………… изд. на …………. год. от МВР- ………….. за спечелил търга за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 2289/31.01.2018 г. за частна общинска собственост, кв. 11, УПИ – I с идентификатор №82, по плана на с. Варненци одобрен с Заповед № 3229/14.06.1955 г. с площ от 1290,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години, на цена за месечен наем в размер на 7,74 лв. /седем лева и седемдесет и четири стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 7,00 лв. /седем лева/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение.                                                                                                     
 
 
 
Даринка иванова- ЗАм. кмет    П/П    
За Кмет на Община Тутракан
съгл. заповед  №РД-04-561/06.06.2023 г.