Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“  (ул. Силистра)

17/5/2023
Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“
 
Община Тутракан, СНЦ „Местна  инициативна група Тутракан – Сливо поле“ и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.251-0011-C01/12.05.2023 г. за изпълнение на проект:
 
Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“         (ул. Силистра)
одобрен със Заповед № 03-РД/1491 от 11.04.2023г., изменена със Заповед № 03-РД/1491#1 от 24.04.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие  на селските райони.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 300 025,83 лв., от които:
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 270 023,22 лв.
Национално Финансиране 30 002,61 лв.
        Целта на проектното предложение е възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на ул. „Гео Милев“ с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“, подобряване облика на град Тутракан, развитие на жизнената среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава контактите между хората. Повишаване достъпа до качествени услуги за спорт, отдих и културни дейности, осигуряване на  благоприятна среда, която да отговори на потребностите от качество на живот, което да задържи младото население и да предостави адекватни социални услуги на възрастните хора.
        С изпълнението на предвидените строителни-ремонтни дейности ще се подобри състоянието на общинската инфраструктура. Улицата ще бъде рехабилитирана, включително съоръженията и принадлежностите към нея.
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.