Проект „Обновяване на образователни игрища – СУ Христо Ботев, Тутракан“

29/5/2023
Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“
Община Тутракан, СНЦ „Местна  инициативна група Тутракан – Сливо поле“ и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.619-0002-C01/25.05.2023г. за изпълнение на проект „Обновяване на образователни игрища – СУ Христо Ботев, Тутракан“, одобрен със Заповед № 03-160-РД/617 от 03.05.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 298 600,16 лв., от които:
Финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за регионално развитие – 268 740,15 лв.
Национално финансиране 29 860,01 лв.
Целта на проектното предложение е подобряване състоянието на технически непригодната за ползване и морално остаряла общинска база на образователните игрища в близост до СУ „Христо Ботев“, Тутракан. С изпълнение на проектното предложение ще се подобри облика на града и ще се дадат по-модерни инфраструктурни възможности за култура, спорт и отдих. Инвестицията ще подобри качеството на живот и ще допринесе за развитие на туризма, както и за подобряване услугите за населението - образователни, културни, свързани със спорта, като те имат значение за задържане на по-младото население.
Предвидените строителни дейности включват ремонтни дейности в ПИ 73496.501.3750 (баскетболно игрище, затревено футболно игрище и ограда към улицата и такава между училището и игрището) и ремонтни дейности в ПИ 73496.501.3759 (бивш тенис корт и превръщането му в мултифункционално игрище) с цел възстановяване на първоначалното предназначение на площадките като се спазят изискванията за съответния вид спорт и се даде възможност за безопасното им ползване.
 С осъществяване на проектното предложение ще се подобри качеството на живот в града и околната среда за жителите му и посетителите за физическа активност, за семейства и общности, за събиране и общуване и просто за отдих.
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.