ЗАПОВЕД № РД-04-539/01.06.2023 г. Относно: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя находяща се в местност "Айвалъка" с. Шуменци

1/6/2023

Прикачени файлове