З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-513/25.05.2023г.

25/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-513/25.05.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 22.05.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-499/22.05.2023г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 22.05.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 73496.501.3389, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Опълченска“, кв. 75, УПИ №XVII съгласно АОС № 2348/07.01.2019г., при граници и съседи: 73496.501.321, 73496.501.3387 и 73496.501.3388; 73496.501.3138 и 73496.501.3137; 73496.501.3390.
  1. ……………………….. с постоянен адрес: ……………, общ. Тутракан, обл.
Силистра ул. ……… № .. вх. …., ет. …, ап….., ЕГН: …………., притежаващ ЛК № …………, изд. на ………….. от ………………. - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 73496.501.3389, находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Опълченска “, кв. 75, УПИ №XVII съгласно АОС № 2348/07.01.2019г., при граници и съседи: 73496.501.321, 73496.501.3387 и 73496.501.3388; 73496.501.3138 и 73496.501.3137; 73496.501.3390.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 6188,40лв. /шест хиляди сто осемдесет и осем лева и 40 ст./, като след приспадане на внесения депозит в размер на 515,70лв. /петстотин и петнадесет лева и седемдесет стотинки/, остават за внасяне  5672,70лв. (пет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 70 ст.), по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 154,71 лв. (сто петдесет и четири лева и 71 стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,             П/П                                                                                    
      Кмет на Община Тутракан