З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-501 / 22.05.2023 г. Относно: Резултатите от проведения на 05.05.2023 год. публичен търг

23/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД – 04-501 / 22.05.2023 г.
гр. Тутракан
 
       На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-427 / 05.05.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 05.05.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот – частна  общинска собственост за поставяне на преместваем  обект -   автомат за топли напитки с площ от 1 / един / кв. м. на 1-ви етаж в масивна стоманобетонна двуетажна сграда находяща се в гр. Тутракан, ул. „ Ангел Кънчев“ № 4, представляваща: Многофункционална сграда за култура и спорт с идентификатор № 73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , съгласно Акт за частна общинска собственост № 2254 / 17.07.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 422 / 05.11.2008 г.  и съгласно схема за поставяне , за срок от 5 / пет / години  и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                         Първо място:   Н.П. И. с  ЕГН: ******                                                    Второ място: няма                                                                                                              Трето място: няма
           
     2. ОПРЕДЕЛЯМ: Н. П. И. с ЕГН: ******, притежаващ л.к. № ***** , изд. на ***** г. от МВР – Силистра и постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „******“ № ** за спечелил търга с явно наддаване ,на когото да се отдаде  под наем   част от недвижим имот – частна  общинска собственост за поставяне на преместваем  обект -   автомат за топли напитки с площ от 1 / един / кв. м. на 1-ви етаж в масивна стоманобетонна двуетажна сграда находяща се в гр. Тутракан, ул. „ Ангел Кънчев“ № 4, представляваща: Многофункционална сграда за култура и спорт с идентификатор № 73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , съгласно Акт за частна общинска собственост № 2254 / 17.07.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 422 / 05.11.2008 г.  и съгласно схема за поставяне , за срок от 5 / пет / години
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият   търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 26,00 лв. / Двадесет и шест лева / с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 10,00 лв. /Десет лева/ се задържа.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
Д-Р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан        ПП