З  А  П  О  В  Е  Д №  РД – 04-503 / 22.05.2023 г. Относно: Резултатите от проведения на 10.05.2023 год. публичен търг

23/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№  РД – 04-503 / 22.05.2023 г.
Гр. Тутракан
 
       На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка   с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-436 / 10.05.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 10.05.2023 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  преместваем обект – общинска частна собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с   площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м. , находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години. и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                                                      Първо място: Й. Х. Ю. с ЕГН: ********                                                           Второ място:  Л. В. Д. с ЕГН: *********                                                                                 Трето място:   „ И. “ ЕООД,  ЕИК: ******  
Четвърто място: ЕТ „ К*** 2010 К. Д. “, ЕИК: ******
 
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: Й. Х. Ю. с ЕГН: *****, ЛК № ******, изд. на ***** г. от МВР – Разград и адрес: с. *****, общ. Кубрат, обл. Разград, за спечелила търга с явно наддаване, на която да се отдаде под наем преместваем обект –   общинска  частна  собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с   площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м., находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години. на цена за месечен наем в размер на 1376,72 лв. /хиляда триста седемдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки /  с включен ДДС.
 
  1. . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 1226,72 лв. / Хиляда двеста двадесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 150,00 лв. /Сто и петдесет лева/ се задържа.
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан       ПП