З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-502 / 22.05.2023 г. Относно: Резултатите от проведения на 10.05.2023 год. публичен търг

23/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД – 04-502 / 22.05.2023 г.
гр. Тутракан
 
    На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-435 / 10.05.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 10.05.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на  част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 17,60 кв. м, на първи етаж в лявото крило в административна сграда – „Кметство”, находяща се в с. Нова Черна,  ул. „Черно море” №1, кв. 13, УПИ /парцел/ І-ви, пл. № 113, по плана на селото от 1991г. за извършване на здравни /дентални / услуги за срок от 3/три/ години, ведно със следния инструментариум: стоматологичен стол; стоматологичен юнит; стерилизатор; амалгамобъркачка и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                     
Първо място:  ЕТ „ АПИДП - ИП – д-р П. К.“, ЕИК: *****                                     Второ място: няма                                                                                       Трето място: няма
           
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ АПИДП - ИП – д-р П.  К.“, ЕИК: ****** със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „ ****“ № *, ет. *, ап. ** , представлявано от П. П. К. с ЕГН: ********, притежаващ л.к. № ******, изд. на ****** г. от МВР – Силистра с постоянен адрес: гр. Силистра, ул. „ ******“ № *, ет. *, ап. ** за спечелил търга с явно наддаване , на когото да се отдаде  под наем   част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 17,60 кв. м, на първи етаж в лявото крило в административна сграда –  „ Кметство”, находяща се в с. Нова Черна,  ул. „Черно море” №1, кв. 13, УПИ /парцел/ І-ви, пл. № 113, по плана на селото от 1991г. за извършване на здравни /дентални / услуги за срок от 3/три/ години, ведно със следния  инструментариум: стоматологичен стол; стоматологичен юнит; стерилизатор; амалгамобъркачка
  1.  . В 14 / четиринадесет / дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият   търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 25,12 лв. / двадесет и пет лева и дванадесет стотинки  / с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 50,00 лв. 
 / Петдесет  лева / се задържа.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
Д-Р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан            ПП