З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-500 / 22.05.2023 г. Относно: Резултатите от проведения на 05.05.2023 год. публичен търг

23/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД – 04-500 / 22.05.2023 г.
гр. Тутракан
 
             На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-428 / 05.05.2023 г.
 
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Резултатите от проведения на 05.05.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 22,75 кв. м, находящо се в северната част на първи етаж от общинска  сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед № 1318/26.02.1953 г., цялата със застроена площ от 435 кв. м./ четиристотин тридесет и пет кв. м. / съгласно АПОС № 6 /15.09.1997 г.,  с предназначение за извършване на търговска дейност за срок от 3 /три / години  и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:                                                                                                                           Първо място:    „ Д. ф.  2007“  ЕООД с ЕИК: *****                                                     Второ място: няма                                                                                                             Трето място: няма
     2. ОПРЕДЕЛЯМ: „Д.  ф. 2007“ ЕООД  с ЕИК: ***** с адрес на управление: гр. Тутракан, ул. „ ******“ № **, представлявано от  Г. Б. Г. с ЕГН: *******, ЛК № *****, изд. на ****** г. от МВР- Силистра с адрес: гр. Тутракан, ул. „*****“ № ****  за спечелил търга с явно наддаване ,на когото да се отдаде  под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 22,75 кв.м, находящо се в северната част на първи етаж от общинска  сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед № 1318/26.02.1953 г., цялата със застроена площ от 435 кв. м./ четиристотин тридесет и пет кв. м. / съгласно АПОС № 6 /15.09.1997 г.,  с предназначение за извършване на търговска дейност за срок от 3 /три / години.  
         
  1.           . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият   търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 20,96 лв. / Двадесет лева и деветдесет и шест стотинки / с ДДС.
 
    4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
       5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 20,00 лв. /Двадесет лева/ се задържа.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
Д-Р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан         ПП