Заповеди РД-445/446/447/448/449/450 11.05.2023 г. Относно: Договори за наем на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища./Тутракан, Пожарево, Търновци, Царев дол, Варненци, Антимово/

11/5/2023