ПРОЕКТ „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан“

9/5/2023
ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан“
 
 
Договор № BG16RFOP001-2.003-0039-C01 /23.09.2022г.
Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН
Финансираща програма
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
  1. BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
 
  1. На 18.05.2023г. от 10.30 ч. ще се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка с ефективния старт на проект „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан“. Церемонията ще се състои пред сградата на Областна дирекция по безопасност на храните с адрес град Тутракан, ул. „ Силистра“ № 50.
  2. На 18.05.2023 г. от 11.30ч. в сградата на Общински съвет Тутракан с адрес град Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 20 ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан“.
 
  1. Бенефициентът Община Тутракан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0039-C01 за този проект на 23.09.2022г. Продължителността на проекта е 16 месеца и в него са включени сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и три многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан – бл. „Зора“, бл. „Нарцис“ и бл. „Русалка“.
  2. Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност, както и да се подобри техническото състояние и средата на живот в една административна сграда и три многофамилни жилищни блока в гр.Тутракан чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.
  3. Стойността на проекта е 1 453 413,95лв, представляващи  100% безвъзмездна финансова помощ.
  4. Средствата за безвъзмездна финансова помощ се осигуряват в процентно съотношение съответно 85:15%, както следва:
  5. 1 235 401,86лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 218 012,09лв. национално съфинансиране.
Целта на пресконференцията е да се запознае местната общественост с проекта, който Община Тутракан изпълнява. Ще бъдат представени целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта. Ще бъде дадена информация за програмата, по която Община Тутракан е получила финансиране, както и за размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС.