Съобщение за непроведен търг

5/5/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
  1. На основание чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан и предвид справка с рег. № ОС - 07-610 / 05.05.2023 г. , че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна  общинска собственост за поставяне на преместваем обект -   автомат за безалкохолни напитки с площ от 1 / един / кв. м. на 1-ви етаж в масивна стоманобетонна двуетажна сграда находяща се в гр. Тутракан, ул. „ Ангел Кънчев“ № 4, представляваща: Многофункционална сграда за култура и спорт с идентификатор № 73496.501.2318.4, цялата със застроена площ от 552 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , съгласно Акт за частна общинска собственост № 2254 / 17.07.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 422 / 05.11.2008 г.  и съгласно схема за поставяне , за срок от 5 / пет / години  се обявява за непроведен.
Повторния търг да се проведе на 08.06.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „ Трансмариска“ № 31, при същите условия, обявени в заповедта по чл.64 от НРПУРОИ.
Начална месечна наемна цена – 30,00 лв. / Тридесет лева / без ДДС. В наемната цена не са включени разходите за вода и ел.енергия.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална наемна цена или сума в размер на 3,00 лв. / три лева /
Депозит  за участие в  повторния търг в размер на 10,00 лв./ десет лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 15.05.2023 г. до 16:00 часа на 07.06.2023 г.
   Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция   „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан.
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 15.05.2023 г.  до 16:00 на 07.06.2023 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД – 04-383 / 19.04.2023 г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: 16:00 ч. на 07.06.2023 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.