Подбор на персонал за нуждите на "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА" Тутракан

5/5/2023
ФОНДАЦИЯ ОЗОН ОБЯВЯВА
за нуждите на
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА Тутракан,
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ Тутракан (ЦНСТПЛПР), за следните позиции:
 • Медицинска сестра
 • Социален асистент
 • Трудо-терапевт
 
 
 1. По позиция – Трудо-терапевт
  1.  Описание на Длъжността:
Извършва терапевтична дейност чрез помощта на изкуствата с потребителите на Центъра, които имат нужда и/или препоръка за това. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва всякаква допълнителна дейност в областта на трудо-терапията, ерго-терапията и арт-терапията, която е нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
 Работи в екип с останалите експерти от ЦНСТПЛПР за развитие на случаи на клиенти на Центъра, за реализиране на социална работа и други.
Подпомага Ръководителя на ЦНСТПЛПР при изготвяне на документите за отчитане дейностите на Центъра, съгласно изискванията на Общинската администрация и Договора за управление на социалната услуга, свързани с конкретната тематика и дейностите в които има участие, а когато е необходимо и в други дейности на Центъра;
Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на ЦНСТПЛПР, когато е нужно.
 1.  Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше. Бакалавърска или магистърска степен по психология, арт-терапия, трудо-терапия, ерго-терапия, музика, изкуства или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
 1.  Допълнителни умения:
Лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Трудо-терапевтът трябва да умее да работи с потребителите на ЦНСТПЛПР, като уважава индивидуалните различия на всеки като произход, раса, възраст, религия и други.
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, мотивация за работа, компетентност в областта, в която работи и желание за самоусъвършенстване и развитие в това направление.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до председателя на Фондация ОЗОН (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо; копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Социален асистент
  1.  Описание на Длъжността:
Социалният асистент е пряко отговорен за подпомагане цялостната социална дейност на Центъра - за качествено и навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги на потребителите и техните семейства.
Отговорен е за техническата поддръжка на работата на социалните работници, както и разписване на документи, свързани със социалната работа.
Поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи за безпроблемното протичане на работния процес, както и логистично поддръжка на работата на експертния персонал.
Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на ЦНСТПЛПР, когато е нужно.
 1. Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: средно или висше. Бакалавърска или магистърска степен в сферата на социалната дейност или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
 1.  Допълнителни умения:
Лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Способност за приспособяване, мисловни умения и умения за решаване на проблеми. Работа в екип, с представители на общността, партньори и други.
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, административни умения, мотивация за работа, компетентност в областта, в която работи и желание за самоусъвършенстване и развитие в това направление.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Председателя на Фондация ОЗОН (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Медицинска сестра
  1. Описание на Длъжността
Медицинската сестра организира социалното обслужване на потребителите. Подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на потребителите. Медицинската сестра наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначенията, предписани от лекар, като прави превръзки, раздава лекарства и извършва други манипулации. Медицинската сестра поддържа толерантен и активен диалог с родителите/близките на потребители.
Медицинската сестра в ЦНСТПЛПР е отговорна за организацията и качественото провеждане на здравни консултации с потребителите, както и техните семейства при необходимост. Отговаря за изготвянето на отчетната документация и ако е необходимо извършва и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България.
 1.  Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше - специалист медицинска сестра. Минимум З години професионален опит.
Препоръчително - Допълнителна квалификация за работа с пълнолетни лица в неравностойно положение.
 1.  Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
Позицията Медицинска сестра в ЦНСТПЛПР изисква способност за лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Медицинската сестра трябва да умее да работи с потребителите на Центъра и техните близки, като уважава индивидуалните различия на всеки като произход раса, възраст, религия и други.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Председателя на Фондация ОЗОН (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ И МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ОДОБРЕНИЕ
 2. Място на работа: „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“, Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 101
 3.  Начин на провеждане на подбора: По документи и събеседване
 4.  Одобрените кандидати по Документи, ще бъдат уведомени по телефона/електронната поща и поканени за събеседване в рамките на 4 дни след срока на кандидатстване.
 5.  Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе в срок до 5 работни дни след изтичане срока на подбора по документи и уведомлението за одобрение.
 6. Документи за кандидатстване се подават само по електронен път на адрес plamenaboneva@abv.bg
 7. Срок на кандидатстване 19 май 2023 г.