Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.251-0013-С01/20.04.2023 г. за изпълнение на проект „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, улица Ангел Кънчев № 4“

25/4/2023
Община Тутракан, Местна  инициативна група „Тутракан – Сливо поле“ и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.251-0013-С01/20.04.2023 г. за изпълнение на проект
 
„Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, улица Ангел Кънчев № 4“
 
одобрен със Заповед № 03-РД/1301 от 28.03.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  24 459, 56лв.  от които,
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 2445,96 лв.
Национално Финансиране – 22 013,60 лв.
 
  Целта на проектното предложение е да се осъществи устойчивост и надграждане на предлаганите услуги, като се подобри достъпа и даде релевантна среда за нуждаещите се.
С изпълнението на предвидените строителни-ремонтни дейности ще се възстанови настилката  с ново  бетоново покритие на вход/изход на Център за обществена подкрепа и ще се създаде постоянен подход от улицата до входа на центъра.
 
         
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.