ЗАПОВЕД № РД – 04-387 / 19.04.2023 г. Относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 22,75 кв.м, находящо се в северната част на първи етаж от общинска  сграда – „Спортна зала” в с. Белица

19/4/2023
ЗАПОВЕД
 
№ РД – 04-387 / 19.04.2023 г.
гр. Тутракан
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 64, ал. 1-3 и чл. 23, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 680 по Протокол № 57 от 30.03.2023 г. на Общински съвет – гр.  Тутракан.
 
 1. НАРЕЖДАМ:
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 22,75 кв.м, находящо се в северната част на първи етаж от общинска  сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед № 1318/26.02.1953 г., цялата със застроена площ от 435 кв. м./ четиристотин тридесет и пет кв. м. / съгласно АПОС № 6 /15.09.1997 г.,  с предназначение за извършване на търговска дейност за срок от 3 /три / години.
 1.  Специални условия - няма
3. Търгът да се проведе на 05.05.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31,
4. Начална месечна наемна цена – 34,13 лв. /тридесет и четири лева и тринадесет стотинки / без ДДС.
5.  Размер на депозита за участие в търга: - 20,00 лв. /двадесет лева/.
5.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 04.05.2023 г.
5.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
5.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
5.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани,
6. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 3,41 лв. /Три лева и четиридесет и една стотинки /.
7. Време и начин на оглед: Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан.
8. Сключване на договор: – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила,
            8.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            9.  Други тръжни условия :
            9.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутраканhttp://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            9.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 20.04.2023 г. до 16:00 часа на 04.05.2023 г.
10. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
10.2 за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация,
 1. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
 3. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
11.  Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
 1.  са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
11.2     са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
 1. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
12.  До участие в търга не се допуска кандидат:
 1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
 2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор.
 3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан,
 1. . Краен срок за подаване на тръжни документи до 16:00 часа на 04.05.2023 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
 2. . Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 09.06.2023 г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ №31 при същите условия от 10:00 часа.
15. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
16. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 15.05.2023 г. до 16:00 часа на 08.06.2023 г;
          17.  Депозит за участие в повторния търга - 20,00лв. /двадесет лева / се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 15.05.2023 г. до 16:00 часа на 08.06.2023 г.
18. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на 08.06.2023 г.     
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1. Тръжна документация, както следва :
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за публична общинска собственост;
- проект  на договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
 
 
 д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан         П П