З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-381 / 13.04.2023 г. гр. Тутракан

16/4/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД – 04-381 / 13.04.2023 г.
гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-350 / 05.04.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 05.04.2023 год. публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на  част от недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 79,03 кв. м, находящо се в източната част от масивна едноетажна комбинирана сграда, цялата със застроена площ от 326 кв. м, находяща се в с. Варненци, общ. Тутракан, кв.12, УПИ - XІІ, ул. „ Тутракан“ №1, съгласно АПОС № 15/26.11.2007 г., с предназначение за  търговска дейност, за срок от 5 / пет / години и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
 Първо място:   В. П. М. с  ЕГН: *********
  Второ място: няма
  Трето място: няма
           
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: В. П. М. с ЕГН: ****** притежаващ л.к. № ****** , изд. на ******* г. от МВР – Силистра и постоянен адрес: с. *******, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „ *****“ № * за спечелил търга с явно наддаване ,на когото да се отдаде  под наем  част от недвижим имот – публична  общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 79,03 кв. м, находящо се в източната част от масивна едноетажна комбинирана сграда, цялата със застроена площ от 326 кв. м, находяща се в с. Варненци, общ. Тутракан, кв.12, УПИ - XІІ, ул. „ Тутракан“ №1, съгласно АПОС № 15/26.11.2007 г., с предназначение за  търговска дейност, за срок от 5 / пет / години
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 54,84 лв. / Петдесет и четири  лева и осемдесет и четири стотинки / с ДДС.
 
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
 
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 40,00 лв. /Четиридесет  лева/ се задържа.
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
Д-Р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан           ПП