З  А  П  О  В  Е  Д №  РД -04-295 / 21.03.2023 г. гр. Тутракан

21/3/2023
           
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  РД -04-295 / 21.03.2023 г.
гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.76, ал.2, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-208 / 21.02.2023 г. и  във връзка със Заповед № РД – 04- 244 / 28.02.2023 г. връчена на 02.03.2023 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
  1. На основание чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество , приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019 г. , да бъде задържан депозитът в размер на 150,00 лв. / сто и петдесет лева / на класирания на първо място в търга участник „ Дени 2001“ ЕООД с ЕИК: ******** с управител З. Т. М. с ЕГН: ********, Л.К. № *****, изд. на ***** г. от МВР – Силистра с адрес: гр. Тутракан, ул. „ ******“ № *   
  2. Да се сключи Договор  за отдаване под наем  на  преместваем обект – общинска частна собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с   площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м. , находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години с класирания на второ място участник в търг с явно наддаване  Сечкин Г.  с ЕГН: *******, ЛК № ********, изд. на ****** г. от МВР **** с адрес: гр. Тутракан, ул. „*****“ № *    на цена за месечен наем в размер на 1888,09 лв. /хиляда осемстотин осемдесет и осем лева и девет стотинки /  с включен ДДС.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед класираният на второ място в търга , следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в "ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 1738,09 лв. / хиляда седемстотин тридесет и осем лева и девет стотинки / с ДДС.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, класираният на второ място участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 150,00 лв. /Сто и петдесет лева/ се задържа.
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан           ПП