ПРОЕКТ: BG05SFPR002-2.002-0067-C01; „Укрепване на капацитета на община Тутракан“ Програма “Развитие на човешките ресурси”2021-2027

14/3/2023
 
Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.002-0067-C01
Обща стойност на проекта: 86086,00 лв., 100% БФП
Срок на изпълнение:15.03.2023г.-15.07.2024г. -/16 месеца/
На 13.02.2023 г. е подписан Административен договор с Регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0067-C01, между Община Тутракан и Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитетПриоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0067 „Укрепване на  капацитета на община Тутракан“, който е със срок за изпълнение от 16 месеца /15.03. 2023 г. – 15.07.2024 г./.
Проектът е насочен към улесняване на прехода при въвеждане на нови механизми в системата от социални услуги, предоставящи се на територията на община Тутракан, чрез създаване на нови две работни места (фронт-офис), в изпълнение на правомощията на Община Тутракан по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще създаде предпоставки за предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението.
Основна цел на проекта е да бъде подкрепено реформирането на социалните услуги, предоставящи се на територията на община Тутракан, в изпълнение на задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания и Закона за личната помощ.
Специфични цели на проекта са:
 • Гарантиране на качество и ефективност при осъществяване на дейностите по управление на социалните услуги;
 •  По-добра обществена информираност относно видовете социални услуги и условията за кандидатстване;
 • Подпомагане работата на общинските служители, които са пряко ангажирани с управлението, организацията и предоставяне на конкретни социални услуги;
 •  По-голяма удовлетвореност на лицата, желаещи да ползват социални услуги, от гледна точна на правилното насочване към конкретна услуга, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа.
Дейностите предвидени в проект BG05SFPR002-2.002-0067-С-01 „Укрепване на  капацитета на община Тутракан“ 
В целевата група по проекта са включени служители от всички институции/организации и администрация, ангажирани с политиките в социалната сфера в община Тутракан; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги както и новонаетите лица по проекта . Общо 16 човека: 2 лица "Сътрудник социални дейности" наети по проекта, Директор "Хуманитарни дейности" , Счетоводител-касиер Община Тутракан, Гл. експерт "ЗСДИ", Ст. специалист „Хуманитарни дейности“, 2 лица -Социален работник „Асистентска подкрепа“, Директор ДСХ, Ръководител ЦОП, Ръководител ЦНСТДБУ, "Социален работник"-ЦСРИ, "Социален работник"-ЦНСТПЛ Деменция, " Социален работник"-ЦНСТПЛУИ," Социален работник"-ЦНСТПЛПР, " Социален работник"-ДЦПЛУ. В обученията, които ще са насочени към най-необходимото за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги, са включени всички лица , които са част от целевата група по проекта, съгласно Условията за кандидатстване – „служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги“. Задълженията на включените в целевата група служители са свързани с познаване и прилагане на основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на социалното подпомагане . Идентифицираните проблеми : недостатъчни познания относно новите изискванията на законови и нормативни документи в сферата на реформата при социалните услуги и бъдещите функции по насочване от общините за ползване на социални услуги, което възпрепятства изпълнението на служебните задължения и качественото предоставяне на социалните услуги. Идентифицирани нужди: повишаване на квалификацията на целевата група по отношение на изискванията на ЗСУ/ЗХУ и ЗЛП. Причини: недостатъчна информация относно изискванията на ЗСУ/ЗХУ и ЗЛП ;липса на доставчици на социални услуги; занижен контрол и мониторинг на услугите АП и ЛП поради недостатъчност на персонал в общината; отдалеченост на населените места от общински център. Планираните обучения ще способстват за оказване на информационно-методическа подкрепа на служителите и персонала, ще задоволят нуждата от повишаване на квалификацията им. Наетите по проекта сътрудници ще спомогнат за облекчаване нуждата от персонал.
Задълженията на ново наетите специалисти, ангажирани с дейностите по проекта, ще са:
 • Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
 • Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
 • Организиране на дейностите по предоставянето на услугите лична помощ
 • Провеждане на разяснително-информационна дейност;
Изпълнението на проекта "Укрепване на общинския капацитет в Община Тутракан" ще допринесе за решаването на идентифицираните проблеми и улесняване достъпа до социални услуги в общността чрез обособяване на единен фронт-офисса насочени пряко към 16 служители на Община Тутракан, които са ангажирани с: реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания, както следва:
 Проект BG05SFPR002-2.002-0067-С01 „Укрепване на капацитета на община Тутракан“ предвижда в Община Тутракан да бъдат разкрити две работни места за длъжност: "Сътрудник социални дейности (община)", който ще има следните задължения и отговорности:
 •  да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга;
 •  да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;
 •  да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;
 • да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга.
Дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0067-С01 „Укрепване на капацитета на община Тутракан“ са насочени към изграждането на капацитет в Община Тутракан по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, както и по Закона за личната помощ и предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на всички нуждаещи се лица.
Общата стойност на проекта е: 86086,00 лв.
Очаквани резултати:
1. Наемане на нови служители на длъжност "Сътрудник социални дейности (община)".
2. Подпомагане на работата на служителите пряко ангажирани с предоставянето на съществуващите социални услуги в община Тутракан.
3. Проведено обучение и супервизия на новоназначените лица, и супервизия на общинските служители, осъществяващи дейности в областта на социалните услуги.