КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНА ТУТРАКАН)"

14/3/2023
 
 
 
 
 
Община Тутракан обявява свободни работни места за длъжността Сътрудник социални дейности в изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.002-0067-C01 „Укрепване на капацитета на община Тутракан” по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална степен на завършено образование: висше;
 • Предпочитана специалност-социални дейности, хуманитарни дейности, икономика;
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите;
 • Компютърна грамотност;
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността;
 • Професионален опит: предимство;
 • Мотивация за работа в социалната сфера;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно решаване на проблеми;
 • Комуникативност и мобилност.
 
      Кратко описание на длъжността:
 • Осъществяване на директна комуникация с лицата, желаещи да ползват социални услуги предоставяни на територията на община Тутракан;
 • Насочване на заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;
 • Обработване на първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;
 • Оказване на административна подкрепа на служителите, пряко ангажирани с предоставяне на социалните услуги на територията на община Тутракан и служителите.
 Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /CV/;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер
 5.  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;
 6. Копие от документ за компютърна грамотност;
 7. Копие от документ за самоличност.  
 
Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:
 • Подбор по документи.
 • Интервю.
  Срок и място за подаване на документи:
 Документи за кандидатстване заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 09:00 часа на 15.03. 2023 г. до 16:00 часа на 24.03.2023 г.  в общинска администрация на адрес: Община Тутракан, град Тутракан, ул.  „Трансмариска “31
  Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Тутракан и на сайта на общината.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.03.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на общинска администрация.