Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници

7/3/2023
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“
 
Община Тутракан, Местна  инициативна група /МИГ/ Тутракан – Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                    № BG06RDNP001-19.618-0002-C01/28.02.2023 г.  за изпълнение на проект
 
Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници" гр. Тутракан, община Тутракан“,
 
 
одобрен със Заповед №03-РД-408 от 27.01.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Финансирането е по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ - 199 000.00 лв., от които:
Финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за             регионално развитие – 179 100,00 лв.,
Национално финансиране – 19 900,00 лв.
 
Целта на проектът е подобряване услугите, свързани със свободното време и отдиха на местното население, подпомагане развитието на селски туризъм.
 
        Проектът ще разнообрази и подобри туристическата инфраструктура и атракции за посетителите, които ще преживяват емоционално и пълноценно времето на брега на Дунава, сред местните забележителности на културно-историческото наследство на града. По този начин се ще допринесе и за опазване и популяризиране на природното и културно наследство, чрез акцентиране върху ключови обети от градската среда каквито са паметниците, римската крепост „Трансмариска“, емблематични сгради и част от централните улици, като едновременно с това ще повиши вниманието на местното население и туристите върху тяхното опазване.
       
Предвижда се обновяване на системата за осем обекта от културно-историческото наследство в градската среда и нейното управление.
 
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.