З А П О В Е Д № РД – 04- 244 / 28.02.2023 г. Гр. Тутракан. Резултати от проведения на 21.02.2023 год. публичен търг

28/2/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
№  РД – 04- 244 / 28.02.2023 г.
Гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-208 / 21.02.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
  1. Резултатите от проведения на 21.02.2023 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  преместваем обект – общинска частна собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с   площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м. , находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години. и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
 Първо място:    „Дени 2001“ ЕООД с ЕИК:206838215
 Второ място:   Сечкин  Гьоктуна  с ЕГН: *******
 Трето място:   ЕТ „ Крисси 2010“ с ЕИК: 205549407
 2. ОПРЕДЕЛЯМ:   „Дени 2001“ ЕООД с ЕИК: 206838215 с управител З.Т.М. с ЕГН: *****, ЛК № *****, изд. на ***** г. от МВР- ***** с адрес: гр. Тутракан, ул. „*****“ № *  за спечелил търга с явно наддаване, на който да се отдаде под наем преместваем обект –   общинска  частна  собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с   площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м., находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години. на цена за месечен наем в размер на 1927,42 лв. /хиляда деветстотин двадесет и седем лева и четиридесет и две стотинки /  с включен ДДС.
  1.  . В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит, остават за внасяне  - 1777,42 лв. / Хиляда седемстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и две стотинки / с ДДС.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 150,00 лв. /Сто и петдесет лева/ се задържа.
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и да се обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан    П.П .