О Б Я В Л Е Н И Е № 59 /16.12.2022 год.

16/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 59 /16.12.2022 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект Подробен устройствен план ( ПУП) - изменение на ПУР (План за  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти публична общинска собственост) на гр. Тутракан – ІІ /втори/ етап. 
Териториалния обхват на проекта е северната част на града, представляваща кадастра-лен район 500 по КККР на гр. Тутракан, който на север граничи с река Дунав,  на изток с Гробищен парк, територии по параграф 4,  на юг улиците „Димитър Благоев“, „Сакар плани-на“, „Беласица”, „Братя Мавродинови“, „Катюша”, „Вежен“, „Иван Габровски“, територии по параграф 4 и на запад-територии по параграф 4 или  квартали: 2, 3, 4, част от 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, част от 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, част от 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, част от 27, 36, 37, част от 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и част от 47 от действащия Регулационен план на гр. Тутра-кан, одобрен със Заповед №270/ 12. 04.1976г. на ОНС-Силистра.
Не се предвижда проектиране на нови улици. На реализирани по регулационния план  улици  максимално да се запазят имотните граници по КККР.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.            
 
            
                                                                                                                                           
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан  
   
 
     
Внимание! Обявен в ДВ бр.102/23.12.2022г., срок за обжалване до 23.01.2023год.