О Б Я В Л Е Н И Е № 8 / 13. 02.2023г.

13/2/2023
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 8 / 13. 02.2023г.
 
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кметът на Община Тутракан със Заповед № РД-04-160/08.02.2023г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП)  –  План за регулация (ПР- план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване) в обхват  на имот - дворно място, съставляващо имот №501.3884, отреден  за “Дом за стари хора“ в кв. 71 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.3884 от КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, публична общинска собственост. 
 
  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
Съставил: ______________   ( Т. Димитрова, главен  спец. ”ГК”,  Дирекция ”ИООС”)
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД