О Б Я В Л Е Н И Е № 7 / 27.01.2023г.

27/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 7 / 27.01.2023г.
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията-ЗУТ, съобщава, че Кметът на Община Тутракан със Заповед № РД-04-113/26.01.2023г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Г. Г. А. да възложи изработване на:
Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация (ПР- план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване) в обхват  на собствените му имоти - дворно място, съставляващо имот №501.662 и имот №501.1110 в кв.138 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.672 и 73496.501.1110 от КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София. 
 
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-112  от 26.01.2023г.