О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /20.01.2023 год.

20/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 6 /20.01.2023 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабелна линия – външна кабелна връзка от граница на ПИ 73496.11.123 до стълб в сервитута на ВЕЛ “Гарван“ в ПИ 73496.11.124 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София.(изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Проектното трасе на захранващ кабел 20 kV с начало т.9 (границата с ПИ 73496.11.123) и край т.5 стоманорешетъчен стълб (СРС) е с дължина на преминаване L=98,19м. и сервитут по 2м. от страни, преминава през имот с идентификатор 73496.11.124 от КККР-Тутракан.
Кабелът ще бъде положен в изкоп.  Имотът е с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, собственост – частна, ИНФИНИТИ СОЛАР 1, ЕИК 206919457. 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.            
 
 
        
    
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-95 от 18.01.2023г.