О Б Я В Л Е Н И Е № 5 / 19 .01. 2023 год.

19/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 5 / 19 .01. 2023 год.
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-91/18.01.2023г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на  подробен устройствен план, одобрен без план схема за канализация към обект : “Авариен ремонт на главен колектор ІІ-участък от ул. “Сакар планина“ до ул. “Димитър Благоев“ гр. Тутракан, Община Тутракан, Област Силистра“.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан