О Б Я В Л Е Н И Е  № 4 /16. 01. 2023 год.

16/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 4 /16. 01. 2023 год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с  Решение № 630 по Протокол № 52 от 22.12.2022 год. Общински съвет Тутракан е  дадено  разрешение  за изработване на проект: ” Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабелна линия – външна кабелна връзка от граница на ПИ 73496.11.123 до стълб в сервитута на ВЕЛ “Гарван“ в ПИ 73496.11.124 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София.(изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Възложител на проекта е от ИНФИНИТИ СОЛАР 1 ЕООД гр. София.
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                 
         
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-95 от 18.01.2023г.