З А П О В Е Д № РД-04-136/02.02.2023г.

2/2/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-136/02.02.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 27.01.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-115/27.01.2023 год.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 27.01.2023год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляваш земеделска земя с кадастрален идентификатор 03527.102.96 с площ от 103,00 кв. м., с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, местност: „АНТИМОВСКИЯ БЛОК“ по КККР на с. Белица,  общ. Тутракан, обл. Силистра, одобрени със заповед №РД-18-613/28.02.2018 год., при граници и съседи: 03527.102.95; 03527.102.182 и 03527.102.74.
            1. ……………. с ЕИК: ……………….. със седалище и адрес на управление…………., общ. …………….., обл. ………………. ул. ………. №……., .  ЕГН: …………., притежаваща ЛК №………….., изд. на ………….. год. от ……….. - за спечелила търга, на която да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост представляващ,  земеделска земя с кадастрален идентификатор 03527.102.96 с площ от 103,00 кв. м., местност: „АНТИМОВСКИЯ БЛОК“ по КККР на с. Белица,  общ. Тутракан,  обл. Силистра, одобрени със заповед №РД-18-613/28.02.2018 год., при граници и съседи: 03527.102.95; 03527.102.182 и 03527.102.74.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 166,00 лв. /сто шестдесет и шест лева/ като след приспадане на внесения депозит в размер на 16,00 лв. /шестнадесет лева/ остават за внасяне  150,00 лв. (сто и петдесет лева) по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 4,15 лв. (четири лева и петнадесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,             П/П                                                                                     
      Кмет на Община Тутракан