Заповед РД-04-159/07.02.2023г. Относно: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект - общинска частна собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение - кафе - аперитив и смесен магазин с площ от 100 кв.м.

7/2/2023